Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul răspunde în scris la pretenţiile formulate  de reclamant şi, totodată, se apară faţă de cererea de chemare în judecată. De regulă, întâmpinarea este obligatorie atât la judecata în primă instanţă, cât şi în căile de atac (apel, recurs, revizuire, contestaţie în anulare). În anumite cazuri prevăzute de lege, întâmpinarea are caracter facultativ (ex., în procedura ordonanţei preşedinţiale sau în procedur ...
Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente să soluţioneze cauza în care se solicită ajutorul respectiv şi este scutită de taxă judiciară de  timbru. Dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 prevăd că această cerere se formulează în scris şi trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul ...

BREVIAR JURIDIC | Tranzacţia judiciară în procesul civil

Marți, 02 Mai 2017 11:00 | Publicat în JURIDIC
Tranzacţia judiciară este actul procedural de dispoziţie prin care părţile finalizează, într-o anumită modalitate, procesul civil existent între ele, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturile lor. Pentru a produce efecte juridice, tranzacţia trebuie să fie încheiată de părţi în scris, personal, sau prin mandatar cu procură specială. Conţinutul acesteia este redat integral în dispozitivul hotărârii pronunţate. Din punct de vedere procedural, tranzacţia părţ ...

BREVIAR JURIDIC | Amânarea procesului civil

Marți, 11 Aprilie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Codul de procedură civilă reglementează în mod expres trei situaţii în care instanţa de judecată poate să dispună amânarea procesului civil, şi anume: - amânarea cauzei care nu este în stare de judecată (solicitată la începutul şedinţei de judecată); - amânarea judecăţii prin învoiala părţilor; - amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare. Amânarea cauzei solicitată de părţi la începutul şedinţei de judecată poate fi dispusă, de exemplu, când se invocă ...

Acţiunea în revendicare imobiliară

Luni, 27 Martie 2017 15:00 | Publicat în JURIDIC
Acţiunea în revendicare imobiliară este mijlocul juridic prin care reclamantul, titular al dreptului de proprietate asupra unui bun imobil determinat, solicită instanţei de judecată să i se recunoască acest drept şi, pe cale de consecinţă, să-l oblige pe pârât (posesorul neproprietar) să-i restituie bunul respectiv. Codul civil  nu defineşte acţiunea în revendicare, însă prevede că proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană ...

BREVIAR JURIDIC | Acţiunea în grăniţuire

Vineri, 10 Martie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Grăniţuirea este operaţiunea de delimitare prin semne exterioare a două proprietăţi (terenuri) învecinate, ce aparţin unor titulari diferiţi. Codul civil prevede că proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând în mod egal cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei operaţiuni. Grăniţuirea poate fi făcută prin acordul părţilor sau pe cale judecătorească. As ...
Termenul general pentru declararea recursului în procesul civil este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii care se atacă, dacă prin lege nu se prevede expres un termen special cu  altă durată (ex., în cazul hotărârii prin care se constată perimarea cererii de chemare în judecată sau a apelului, termenul de recurs este de cinci zile de la data pronunţării). Termenul procedural  de recurs se calculează pe zile libere, aşa încât nu se ia în calcul ziua în care înc ...
Partajul succesoral se poate solicita în instanţă odată cu acţiunea civilă pentru constatarea deschiderii succesiunii, stabilirea moştenitorilor şi a cotelor acestora sau, ulterior, pe cale separată printr-o acţiune distinctă. De asemenea, partajul succesoral se poate cere în instanţă şi după dezbaterea succesiunii la notariat, când părţile nu s-au înţeles cu privire la ieşirea din indiviziune pe cale amiabilă. Cererea de partaj succesoral trebuie să cuprindă următoar ...

BREVIAR JURIDIC | Cererea de executare silită (II)

Marți, 31 Ianuarie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
După primirea cererii de executare silită, executorul judecătoresc dispune prin încheiere înregistrarea acesteia şi începerea procedurii de executare sau, după caz, poate să refuze motivat solicitarea creditorului. Refuzul executorului judecătoresc se întemeiază numai pe motive referitoare la neîndeplinirea condiţiilor formale de sesizare a instanţei de executare (ex., lipsa semnăturii creditorului, nedepunerea titlului executoriu sau a taxei judiciare de timbru etc.). Prin urm ...

BREVIAR JURIDIC | Cererea reconvenţională

Marți, 10 Ianuarie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea reconvenţională este actul de procedură prin care pârâtul formulează pretenţii proprii faţă de cererea reclamantului. Pretenţiile invocate în această cerere trebuie să aibă legătură cu obiectul cererii de chemare în judecată şi, astfel, să se justifice judecarea împreună a celor două cereri (ex., pârâtul chemat în judecată pentru revendicarea unui imobil poate solicita prin cerere reconvenţională restituirea contravalorii îmbunătăţirilor necesare şi util ...
Pagina 1 din 5