Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru soluţionarea unei pretenţii civile. Codul de procedură civilă prevede că această cerere trebuie să cuprindă următoarele elemente: - numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul de identificare fiscală etc.;- numele, prenumele şi calitatea persoanei care reprezint ...

Contestaţia privind tergiversarea procesului civil

Luni, 09 Martie 2020 10:30 | Publicat în JURIDIC
Contestaţia privind tergiversarea procesului civil este mijlocul procedural prin care părţile din procesul civil (reclamantul, pârâtul şi terţele persoane), precum şi procurorul care participă la judecată invocă instanţei sesizate cu judecarea cauzei încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil. Totodată, prin această procedură se solicită instanţei să ia măsurile legale care să urgenteze atât activitatea sa, cât şi acţiunile p ...

Contestaţia în anulare în procesul civil

Marți, 25 Februarie 2020 10:15 | Publicat în JURIDIC
Contestaţia în anulare este calea extraordinară de atac prin care părţile sau procurorul solicită instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile prevăzute de lege, să îşi anuleze propria hotărâre definitivă şi să rejudece procesul. În funcţie de motivele invocate, Codul de procedură civilă reglementează două feluri de contestaţie în anulare: contestaţia în anulare de drept comun (obişnuită) şi contestaţia în anulare specială. Pentru formularea con ...

Taxa de timbru pentru apel şi recurs în procesul civil

Marți, 04 Februarie 2020 11:15 | Publicat în JURIDIC
Apelul în procesul civil se taxează cu jumătate din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, iar cererea şi acţiunea evaluabilă în bani se taxează cu jumătate din taxa datorată la suma contestată. În ambele situaţii, cuantumul taxei judiciare de timbru nu poate fi mai mic de 20 lei. În cazurile expres prevăzute de ordonanţa sus-menţionată, cererea de apel trebuie să fie timbrată cu o taxă fixă (20 lei), şi anum ...

Termenul de apel în procesul civil

Marți, 28 Ianuarie 2020 09:00 | Publicat în JURIDIC
Apelul în procesul civil trebuie declarat de partea interesată în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii primei instanţe, cu excepţia cazurilor în care legea prevede şi alte termene de apel speciale (ex., hotărârea dată cu privire la validarea popririi este supusă apelului în termen de 5 zile de la comunicare, sau ordonanţa preşedinţială poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunţarea hotărârii, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la ...
Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru soluţionarea unei pretenţii civile. Codul de procedură civilă prevede că această cerere trebuie să cuprindă următoarele elemente: - numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul de identificare fiscală etc.;- numele, prenumele şi calitatea persoanei care reprezint ...

BREVIAR JURIDIC | Interogatoriul în procesul civil

Luni, 06 Ianuarie 2020 06:00 | Publicat în JURIDIC
Interogatoriul este mijlocul procedural prin intermediul căruia, la cererea persoanei interesate sau la iniţiativa instanţei de judecată, se poate obţine mărturisirea persoanei adverse în procesul civil. Reclamantul care doreşte să îşi dovedească acţiunea cu interogatoriul pârâtului poate să propună acest mijloc de probă prin cererea de chemare în judecată. La rândul său, pârâtul are posibilitatea să solicite chemarea reclamantului la interogatoriu, prin întâmpinare. ...

Cum poate fi preschimbat termenul de judecată în procesul civil

Marți, 17 Decembrie 2019 12:00 | Publicat în JURIDIC
Termenul de judecată stabilit în cauzele civile poate fi modificat pentru motive temeinice, la cererea oricăreia dintre părţile interesate sau din oficiu de către instanţă. Aceste motive vizează situaţiile ce ar putea cauza prejudicii părţii solicitante, dacă instanţa de judecată nu intervine într-un termen mai scurt. În practica judiciară s-a reţinut, de exemplu, că reclamantul poate solicita preschimbarea termenului de judecată stabilit într-o cerere de evacuare din imob ...

Cheltuieli de judecată în procesul civil

Marți, 05 Noiembrie 2019 10:30 | Publicat în JURIDIC
Cheltuielile de judecată sunt sumele de bani pe care le suportă părţile pe parcursul desfăşurării procesului civil. Aceste cheltuieli constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi experţilor, sumele pentru administrarea  probelor (ex., sumele cuvenite martorilor pentru deplasarea la instanţă), precum şi alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului (ex. sumele plătite pentru fotocopierea unor înscrisuri din dosar). Persoana care câştigă pr ...
Ajutorul public judiciar este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 şi se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces, fără să fie pusă în pericol propria sa întreţinere sau a familiei sale. Actul normativ sus – menţionat precizează că aparţin familiei solicitantului următoarele persoane: soţul (soţia), copiii, nepoţii, strănepoţii şi alţi descendenţi în linie dreaptă, dacă nu au împlinit 18 ani şi se află î ...
Pagina 1 din 4