BREVIAR JURIDIC | Revizuirea în procesul civil (I)

Marți, 06 August 2019 06:00 | Publicat în JURIDIC
Revizuirea în materie civilă este calea extraordinară de atac prin care  partea interesată solicită, în condiţiile expres prevăzute de lege, schimbarea ori, după caz, anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate asupra fondului sau prin care se evocă fondul cauzei. Sunt susceptibile de revizuire următoarele hotărâri: - hotărârile pronunţate de prima instanţă, care nu pot fi atacate cu apel, cu excepţia hotărârilor prin care cererea de chemare în judeca ...

BREVIAR JURIDIC | Cererea de recurs în procesul civil

Marți, 23 Iulie 2019 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea de recurs în procesul civil trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de  Codul de procedură civilă, şi anume: - numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii care exercită recursul pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul; - numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul intimatului; - indicarea hotărârii care se atacă (numărul dosarului, instanţa care a pronunţat hotărârea atacat ...

Cererea de apel în procesul civil

Marți, 16 Iulie 2019 06:30 | Publicat în JURIDIC
Apelul este mijlocul procedural prin care persoana nemulţumită de hotărârea pronunţată de prima instanţă solicită instanţei ierarhic superioare anularea ori schimbarea în parte sau în totalitate a hotărârii atacate. Elementele pe care trebuie să le cuprindă cererea de apel în procesul civil sunt prevăzute expres în Codul de procedură civilă, şi anume: - datele necesare pentru identificarea părţilor (numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţ ...

BREVIAR JURIDIC | Interogatoriul în procesul civil

Marți, 19 Martie 2019 06:00 | Publicat în JURIDIC
Interogatoriul este mijlocul procedural prin intermediul căruia, la cererea persoanei interesate sau la iniţiativa instanţei de judecată, se poate obţine  mărturisirea persoanei adverse în procesul civil. Reclamantul care doreşte să îşi dovedească acţiunea cu interogatoriul pârâtului poate să propună acest mijloc de probă prin cererea de chemare în judecată. La rândul său, pârâtul are posibilitatea să solicite chemarea reclamantului la interogatoriu prin întâmpinare ...
Cererea de recurs în procesul civil trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: - numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii care exercită recursul pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul;- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul intimatului;- indicarea hotărârii care se atacă (numărul dosarului, instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, numărul şi data pronunţării acestei hot ...
Cererea de apel în procesul civil se timbrează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Astfel, apelul (principal, incident sau provocat) se taxează cu jumătate din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, iar cererea şi acţiunea evaluabilă în bani se taxează cu jumătate  din taxa datorată la suma contestată. În ambele situaţii, cuantumul ta ...

BREVIAR JURIDIC | Revizuirea în procesul civil (II)

Marți, 07 August 2018 06:00 | Publicat în JURIDIC
Revizuirea în procesul civil (I) Cererea de revizuire trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă, printre alte menţiuni, numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, ori după caz, denumirea şi sediul, numărul dosarului, hotărârea care se atacă şi instanţa care a pronunţat-o, motivele pentru care se solicită revizuirea, probele în dovedirea acestor motive (înscrisuri) şi semnătura revizuentului. Revizuirea se motivează prin însăşi cererea de declarar ...
Codul de procedură civilă prevede că termenul de judecată stabilit de instanţă în cauzele civile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice. Aceste motive vizează situaţiile ce ar putea cauza prejudicii părţii solicitante dacă instanţa de judecată nu intervine într-un termen mai scurt. În practica judiciară s-a reţinut, de exemplu, că reclamantul poate solicita preschimbarea termenului de judecată stabilit într-o cerere de evacuare din imobilul său a pârâtulu ...

Taxa de timbru pentru cererea de apel în procesul civil

Miercuri, 03 Ianuarie 2018 11:00 | Publicat în JURIDIC
În cazul în care legea nu prevede expres scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, cererea de apel în procesul civil se taxează, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu jumătate din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, iar pentru cererile şi acţiunile evaluabile în bani, apelul se taxează cu jumătate din taxa datorată la suma contestată. În ambele cazuri, cuantumul  taxei judiciare de ti ...
Ajutorul public judiciar este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces, fără să fie pusă în pericol propria sa întreţinere sau a familiei sale. Actul normativ sus-menţionat precizează că aparţin familiei solicitantului următoarele persoane: soţul (soţia), copiii, nepoţii, strănepoţii şi alţi descendenţi în linie dreaptă, dacă nu au împlinit 18 ani şi se află în ...
Pagina 2 din 4