BREVIAR JURIDIC | Tranzacţia judiciară în procesul civil

Marți, 02 Mai 2017 11:00 | Publicat în JURIDIC
Tranzacţia judiciară este actul procedural de dispoziţie prin care părţile finalizează, într-o anumită modalitate, procesul civil existent între ele, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturile lor. Pentru a produce efecte juridice, tranzacţia trebuie să fie încheiată de părţi în scris, personal, sau prin mandatar cu procură specială. Conţinutul acesteia este redat integral în dispozitivul hotărârii pronunţate. Din punct de vedere procedural, tranzacţia părţ ...
Procedura de verificare a cererii de chemare în judecată este o etapă prealabilă fixării primului termen în procesul civil. Codul de procedură civilă prevede că după înregistrarea cererii de chemare în judecată, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă această cerere îndeplinește toate cerinţele prevăzute de lege. Dacă se constată că sunt îndeplinite aceste condiţii, judecătorul dispune comunicarea cererii către pârât pentru ...
Interogatoriul este mijlocul procedural prin intermediul căruia, la cererea persoanei interesate sau la iniţiativa instanţei de judecată, se poate obţine  mărturisirea persoanei adverse în procesul civil. Codul de procedură civilă prevede că reclamantul care doreşte să îşi dovedească acţiunea cu interogatoriul pârâtului poate să propună acest mijloc de probă prin cererea de chemare în judecată. La rândul său, pârâtul are posibilitatea să solicite chemarea reclamant ...
Codul de procedură civilă prevede că proba cu martori se propune, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. În cazurile anume prevăzute de lege, această probă poate fi propusă şi oral. Martorii care nu au fost solicitaţi în condiţiile sus – menţionate vor putea fi propuşi şi încuviinţaţi în cursul procesului în cazurile expres prevăzute de Codul de proced ...

BREVIAR JURIDIC. Propunerea probelor în procesul civil

Marți, 06 Septembrie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Codul de procedură civilă prevede că probele în procesul civil se propun de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, exceptând situaţiile în care legea dispune altfel. Sancţiunea care intervine în cazul nerespectării acestei reguli este decăderea părţilor din dreptul de a mai propune probele cu care doresc să-şi dovedească pretențiile şi apărările lor. Totuşi, prin derogare de la regula sus-menţionată, Codul de pro ...

BREVIAR JURIDIC/ Amenzile judiciare în procesul civil

Marți, 09 August 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Codul de procedură civilă prevede expres cazurile în care instanţa poate să aplice sancţiunea amenzii judiciare părţilor din procesul civil şi altor participanţi la activitatea judiciară (martori, experţi etc.), precum şi unor persoane care nu au legătură cu procesul, pentru săvârşirea abaterilor sancţionate de legea procesual civilă. Astfel, dintre faptele săvârşite în legătură cu procesul, sancţionate cu amendă judiciară, menţionăm: - introducerea, cu rea – c ...

BREVIAR JURIDIC/ Contestaţia în anulare în procesul civil

Marți, 01 Martie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Contestaţia în anulare este calea extraordinară de atac prin care părţile sau procurorul  solicită instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile prevăzute de lege, să îşi anuleze propria hotărâre definitivă şi să procedeze la o nouă judecată. În funcţie de motivele invocate, Codul de procedură civilă reglementează două feluri de contestaţie în anulare: contestaţia în anulare obişnuită (de drept comun) şi contestaţia în anulare specială. Contes ...

BREVIAR JURIDIC/ Cererea de recurs în procesul civil

Marți, 23 Februarie 2016 04:00 | Publicat în JURIDIC
Recursul este calea extraordinară de atac prin intermediul căreia partea interesată sau procurorul  solicită instanţei de control judiciar, pentru motivele prevăzute de lege, casarea (desfiinţarea) unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în apel sau pronunţate, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi desfiinţarea unor hotărâri în cazurile expres reglementate de lege. Învestirea instanţei de recurs cu soluţionarea acestei căi de atac se face prin formularea unei ce ...
Codul civil prevede că atunci când tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili de către instanţă, prin hotărâre judecătorească. Acţiunea în stabilirea paternităţii aparţine copilului şi se porneşte, în numele lui, de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal împotriva pretinsului tată. Instanţa competentă să soluţioneze acţiunea este judecătoria în raza căreia domiciliază pâr ...
Apelul este mijlocul procedural prin care persoana nemulţumită de hotărârea primei instanţe solicită instanţei ierarhice superioare anularea ori, după caz, schimbarea în tot sau în parte a hotărârii atacate. În procesul civil, ca regulă generală, termenul pentru declararea apelului este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, dacă prin lege nu se prevede altfel. Acest termen se calculează pe zile libere, adică nu se ia în calcul nici ziua în care începe (ziua comu ...
Pagina 3 din 4