BREVIAR JURIDIC: Citarea părţilor în procesul civil

Marți, 18 August 2015 06:00 | Publicat în JURIDIC
Citarea în procesul civil are ca scop încunoştinţarea  părţilor despre existenţa litigiului (data şi locul desfăşurării şedinţei de judecată). În procesul civil, părţile nu sunt obligate să se înfăţişeze în faţa instanţei de judecată, însă este necesar ca acestea să fie legal citate. Regula este citarea părţilor şi numai cu titlu de excepţie, judecarea unei cauze civile poate avea loc fără citarea acestora şi anume în cazurile prevăzute expres de lege (ex. ...

BREVIAR JURIDIC: Cererea de apel în procesul civil

Marți, 11 August 2015 06:00 | Publicat în JURIDIC
 De regulă, hotărârile pronunţate în procesul civil în primă instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. Codul de procedură civilă indică elementele pe care trebuie să le cuprindă cererea de apel, şi anume: - datele de identificare ale părţilor (numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi codul unic de înregistrare sau codu ...
Codul de procedură civilă prevede că termenul de judecată stabilit de instanţă în cauzele civile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice. Aceste motive vizează situaţiile ce ar putea cauza prejudicii părţilor dacă instanţa de judecată nu intervine într-un termen mai scurt. În practica judiciară s-a reţinut, de exemplu, că reclamantul poate solicita preschimbarea termenului de judecată stabilit într-o cerere de evacuare din imobilul său a pârâtului care îl ...
În orice proces civil, părţile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de un apărător, ales sau numit din oficiu, în condiţiile legii. În acest sens, Codul de procedură civilă oferă posibilitatea părţii interesate să solicite instanţei de judecată acordarea unui termen pentru lipsă de apărare. Lipsa de apărare se referă atât la angajarea unui avocat, cât şi la imposibilitatea apărătorului angajat de a se prezenta în instanţă sau de a pregăti apărar ...

BREVIAR JURIDIC: Suspendarea procesului civil

Marți, 07 Iulie 2015 15:00 | Publicat în JURIDIC
Suspendarea judecăţii este un incident procedural care constă în întreruperea temporară a judecării cauzei din motive voite de părţi sau independente de voinţa acestora. În funcţie de natura împrejurării care o determină, suspendarea procesului civil poate fi: voluntară, legală(de drept) şi facultativă(judecătorească). Codul de procedură civilă prevede expres şi limitativ două cazuri de suspendare voluntară: - când ambele părţi solicită suspendarea; - dacă niciu ...
În cazul în care dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti civile este neclar cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea acestuia ori cuprinde dispoziţii contradictorii, partea interesată poate solicita instanţei de judecată să lămurească dispozitivul respectiv sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. Pe calea unei asemenea proceduri nu se poate solicita anularea sau modificarea dispozitivului hotărârii, ci doar clarificarea acestuia dacă nu este suficient de clar sa ...

BREVIAR JURIDIC/ Cheltuielile de judecată în procesul civil

Marți, 16 Iunie 2015 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cheltuielile de judecată sunt sumele de bani pe care le suportă părţile pe parcursul desfăşurării procesului civil. Codul de procedură civilă prevede că aceste cheltuieli constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi experţilor, sumele pentru administrarea probelor (ex. sumele cuvenite martorilor pentru deplasarea  la instanţă), precum şi alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului (ex. sumele plătite pentru fotocopierea unor înscrisuri d ...
Renunţarea la judecată este actul procesual prin care reclamantul  îşi manifestă voinţa de a nu mai continua procesul. Codul de procedură civilă prevede că reclamantul poate să renunţe la judecata începută de el în orice fază a procesului (fond, apel, recurs), fie verbal în şedinţa de judecată, fie prin cerere scrisă. În ambele  cazuri, renunţarea la judecată trebuie să fie necondiţionată şi clar formulată. Cererea de renunţare se face personal sau prin mandatar c ...
Pagina 4 din 4