Convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi

Convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 507

din 11 decembrie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 17 decembrie 2020, ora 1200

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 17 decembrie 2020, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Daniel SPOERRI.

Iniţiator: Costel Fotea

2. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

3. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

4. Continuarea, în anul 2021, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2021.

Iniţiator: Costel Fotea

5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea

6. Încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 1918 nr 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

7. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenurilor în suprafață de 8,4 mp și 776 mp din zona drumului județean DJ 255, în comunele Fârțănești și Cuca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați.

Iniţiator: Costel Fotea

8. Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, precum și a Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului.

Iniţiator: Costel Fotea

9. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”.

Iniţiator: Costel Fotea

10. Aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Costel Fotea

11. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021.

Iniţiator: Costel Fotea

12. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

13. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021.

Iniţiator: Costel Fotea

14. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretarul General al Judeţului

Ionel Coca

(P)

Citit 1251 ori Ultima modificare Vineri, 11 Decembrie 2020 15:08