Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Foto: Marian Calestru

Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 283
din 20 mai 2022

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 mai 2022, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cuy modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 26 mai 2022, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

2. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

3. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

4. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

5. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

6. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

7. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEȘTI – GRIVIȚA (DJ 254)”.

Iniţiator:

Costel Fotea

8. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul COROD – DRĂGUȘENI (DJ251A)”.

Iniţiator:

Costel Fotea

9. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru realizarea obiectivului de investiţie: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

11. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

12. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

13. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

14. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022.

Iniţiator:

Costel Fotea

15. Modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

16. Aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

17. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

18. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

19. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

20. Validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

Iniţiator:

Costel Fotea

21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 25.05.2022.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

(P)

Citit 414 ori Ultima modificare Vineri, 20 Mai 2022 16:10