CONSILIUL LOCAL GALAŢI - ORDINE DE ZI

CONSILIUL LOCAL GALAŢI - ORDINE DE ZI

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

 “CONSILIUL LOCAL GALAŢI 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 31 01 2019, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc, nr. 420A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Dumbrava Roșie, nr. 20, (fost Dumbrava Roșie, nr. 20, Lot 1 si Lot 2);

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic “Paul Dimo” Galați și Școala Gimnazială nr. 20 Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord,  Tarlaua 39, Parcela 4/1/1 Lot 2,           P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane juridice care prestează servicii sociale;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul "Spații stocare alimente aferente Cantinei de ajutor social, str. Săliștei;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenurilor în suprafață de 117 mp și 18 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, Str. Dr. Carnabel, nr. 12;

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea a 2 loturi de teren - proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 10.183 mp și de 11.989 mp, situate în Galați, Șoseaua de Centură;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 275 din 24.04.2018 privind schimbarea destinației unor imobile, proprietate publică a municipiului Galați, aflate în administrarea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu”, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice Sofia, de tip Club, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic de Marină;

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale “Dan Barbilian” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Iordan Chimet, nr. 23A (T39, P1,           Lot 3/2);

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Leului, nr. 12 – 14;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „PIAȚETA FLORILOR DE TEI” zonei situate între "Biserica Romano – Catolică" – Str. Domnească, nr. 88 și „Policlinica cu Plată” – Str. Domnescă, nr. 90;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii  Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii  Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii  Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modalitatea de evaluare a eficienţei activităţii administratorilor întreprinderilor publice pentru care autoritate publică tutelară este Consiliul Local al Municipiului Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi, precum şi scoaterea lor din funcţiune în vederea casării;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafaţă de 220 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Grigore Ventura, Nr. 2-A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială în condiţiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 44/25.01.2018 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al municipiului Galaţi, pentru realizarea proiectului - Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboşi, cu modificările şi completările  ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 349/21.06.2018 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară care aparţin domeniului public al Municipiului Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 90,09 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Sfântul Spiridon, nr. 40;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate, în anul 2019, de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi pentru activităţile şi bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare al domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei lunare ce trebuie plătită, în anul 2019, pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în municipiul Galaţi, de către Societatea Transurb S.A. Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate, în anul 2019, de către Societatea CALORGAL S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al municipiului Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate, în anul 2019, de către Societatea Administraţia Pieţelor S.A. Galaţi pentru activităţile şi bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor din municipiul Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfăşurării activităţilor la unele baze sportive aparţinând Municipiului Galaţi, practicate de Fundaţia ”Sportul Gălăţean”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole pentru Teatrul de Păpuși „Gulliver” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați în cadrul proiectului "Dunăre. Prut. Siret. Educație școlară";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către societatea CALORGAL S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 15 Dr. Alexandru Carnabel, nr. 10;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați pentru anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru acivitățile practicate de către Serviciul Public ECOSAL;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse.”

(P)

Citit 4066 ori Ultima modificare Vineri, 25 Ianuarie 2019 14:37