ANUNȚ CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ANUNȚ CONSILIUL LOCAL GALAŢI
Evaluaţi acest articol
(7 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27 05 2021, orele 1300, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 89/28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de administrare și exploatare a talciocului din Municipiul Galați;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a transportului în regim de taxi în Municipiul Galați, a stațiilor de așteptare și a numărului de autorizații taxi;
 4. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri - proprietate a municipiului Galați, situate pe str. Constructorilor, nr. 9;
 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, intravilan, proprietate  privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Caranfil nr. 27C;
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea  unui teren, intravilan, proprietate  privată a Municipiului Galați, situat pe str. Banatului nr. 22, Lot 2;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați asigurat în perioada 01.01.2020 -31.12.2020;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, în perioada 01.01.2020 -31.12.2020;
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației asupra unu imobil - teren situat în Municipiul Galați, strada Combinatului nr. 9 și a investiției ”Amenajare girație”;
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Aleea Nordului, nr. 8A;
 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Poliției Locale Galați a unui imobil, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe strada Traian nr. 254;
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galați, situat în județul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 –      Lot 1;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, în vederea scoaterii din funcțiune și a casării, a unor mijloace fixe, aflate în concesiunea Societății APĂ CANAL S.A.;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din Municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 395”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe H3 din Municipiul Galați”;
 16. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea  H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galati, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 34/31.01.2019 privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Cartier Micro 17, str. Vădeni nr. 2, aferent bl. C9;
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 163B E1;
 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 163B E2;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în municipiul Galați;
 23. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Tunelului nr. 4, Lot 2/2;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de agrement la nivelul municipiului Galați;
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36/28.01.2021 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare gură de evacuare, în râul Siret, a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir";
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A. Galați,  pentru anul 2021;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 92B;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18,  Aleea Nina Cassian, nr. 5;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Ardeleană, nr. 31;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15A;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Borzești, nr. 23;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul. George Coșbuc, nr. 304;
 33. Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 36. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 5 autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;
 37. Proiect de hotărâre privind alipirea a două suprafețe de teren, proprietate a municipiului Galați, situate pe str. Dr. Constantin Levaditti;
 38. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 100/24.02.2021 privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și a actului adițional la contractul de delegare nr. 49304/2016;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați;
 40. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării unor imobile;
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului                                     nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați de trecere a unor bunuri imobile - terenuri, din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați;
 43. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galați, situat în extravilan, Tarla 130-131, Parcela 458, 465;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galați a activităților de dezvoltare a comunității locale din cadrul proiectului ”Campionatul Național de Tenis pentru Seniori si Superseniori + 35 ani, Galați 2021”,  organizat de Clubul Sportiv Atlas Galați;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galați a  activităților de dezvoltare a comunității locale din cadrul proiectului ”Ora de Educație Rutieră în Galați”, organizat de Asociația  pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galați a activităților de dezvoltare a comunității locale din cadrul proiectului ”Semimaraton Galați 2021”, organizat de Fundația Comunitară Galați;
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";
 48. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";
 49. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" - Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";
 50. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfântul  Pantelimon";
 51. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul lucrărilor de construire a capelei mortuare, cu clopotnița în Parohia "Sfântul Vasile";
 52. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";
 53. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a lăcașului de cult al Bisericii  Evanghelice Creștine;
 54. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a lăcașului de cult al Bisericii  Reformate;
 55. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";
 56. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";
 57. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";
 58. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";
 59. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime";
 60. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Parohiei "Nașterea Maicii Domnului";
 61. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";
 62. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";
 63. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local  Parohiei "Sfinții Împărați Constantin si Elena" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii și capela";
 64. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";
 65. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a  Asociației Clubul Sportiv Academia de Baschet Phoenix Galați;
 66. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;
 67. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;
 68. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal-Art Galați;
 69. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;
 70. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;
 71. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;
 72. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;
 73. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;
 74. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;
 75. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Galați a unor imobile, cu destinația de baze sportive, aflate în domeniul public al municipiului Galați;
 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;
 77. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea societății Distribuție Energie Electrică România, pentru unele terenuri, proprietate publică a municipiului Galați;
 78. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat în extravilan comuna Vânători, Tarla 67, Parcela 3,5,6, Lot 51;
 79. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate  privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 21, bloc Lynx;
 80. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 252,  bl. G3, lot 2;
 81. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor, nr. 38 E 22-A;
 82. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe B-dul Galați, nr. 3-E, lot 1;
 83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Crizantemelor, nr. 2F;
 84. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, nr. 31;
 85. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi,  pentru anul 2021;
 86. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Industrial Parc S.R.L.  Galaţi, pentru anul 2021;
 87. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului „Street Food Festival Galați”organizat de Asociația Why Not Us;
 88. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Parada uniformelor militare 2021”, organizat de  Asociația Danubiana Galați;
 89. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Htag Festival”organizat de  Asociația Innovation Education Lab;
 90. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a  activităților culturale din cadrul proiectului ”Căutarea comorilor din orașul Galați prin descoperirea obiectelor de patrimoniu cultural - Treasure Galați”organizat de Asociația Open Hub Galați;
 91. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului  „2021 - un secol de la reglementarea profesiei contabile în România - contribuții gălățene la dezvoltarea economiei și profesiei contabile” organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - filiala Galați;
 92. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Urban is Fun” organizat de Asociația Dodoroni;
 93. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului  Galați pe anul 2020;
 94. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2021;
 95. Interpelări, intervenții, cereri;
 96. Diverse.

 (P)

Citit 2899 ori Ultima modificare Vineri, 21 Mai 2021 15:25