Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Foto: Marian Calestru

Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 150
din 25 ianuarie 2022

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 31 ianuarie 2022, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 31 ianuarie 2022, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri).

Iniţiator:

Costel Fotea

3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa).

Iniţiator:

Costel Fotea

5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu).

Iniţiator:

Costel Fotea

6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela).

Iniţiator:

Costel Fotea

7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni).

Iniţiator:

Costel Fotea

8. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

9. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

10. Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A.

Iniţiator:

Costel Fotea

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”.

Iniţiator:

Costel Fotea

13. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator:

Costel Fotea

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».

Iniţiator:

Costel Fotea

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

16. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator:

Costel Fotea

17. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

18. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați»”.

Iniţiator:

Costel Fotea

19. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»”.

Iniţiator:

Costel Fotea

20. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150m pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - Sociale Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi”

Iniţiator:

Costel Fotea

21. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Spații de Creație Plastică și Expozițională în Aer Liber.

Iniţiator:

Costel Fotea

22. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”.

Iniţiator:

Costel Fotea

23. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 242)”.

Iniţiator:

Costel Fotea

24. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”.

Iniţiator:

Costel Fotea

25. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

26. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

27. Majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2022 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

Iniţiator:

Costel Fotea

28. Aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină decizia unei familii de a adopta.

Iniţiator:

Costel Fotea

29. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

30. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.01.2022.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

(P)

Citit 2039 ori Ultima modificare Marți, 25 Ianuarie 2022 12:40