ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 30 08 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru pentru serviciul de întreţinere, menţinere parcare tiruri din municipiul Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei 3 şi a Anexei 4 la H.C.L. nr. 59/23.02.2017 privind ”aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru serviciile sociale din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi modificarea şi completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr. 20/28.07.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galaţi”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei 2 la HCL nr.184/24.11.2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul de zi pentru persoane vârstnice” şi serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Medico-Sociale pentru Persoane Vârstnice Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Renovare imobil din str. Crizantemelor nr.6 Galaţi”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi pe trimestrul II;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Centrul de Permanenţa Cartier Mazepa - str. Ovidiu nr. 10 ";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare şi extindere Gradiniţă nr. 6 - str. Ovidiu nr. 10";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 1, Arcaşilor, nr. 52N (T43, P38, P39, Lot 11/2/1/1/1/1/1);

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 14´, Anul Revolutiei 1848, nr. 118;

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport C. Meroni Trans S.R.L. pentru S.C. Metro Cash&Carry Romania S.R.L.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la convenţia încheiată între Municipiul Galaţi şi Parohia „Sf. Nectarie /Barboşi” - Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare UM 01552-„Sfântul Dimitrie cel Nou”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 394/01.07.2005 privind aprobarea vânzării unor locuinţe aflate în patrimoniul privat al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local Galaţi şi stabilirea metodologiei de plată a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei indivize de 3/4 din apartamentul 16 situat în bl. C36, str. Regiment 11 Siret (fost str. Partizanilor), nr. 44;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 26.863 mp, situat în Galaţi, Şoseaua de Centură,;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 93.750 mp, situat în Galaţi, Şoseaua de Centură;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice desfăşurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Federaţia Română de Modelism pentru realizarea evenimentului Campionatul Mondial de Navomodele clasa ”C”, în perioada 01-09 septembrie 2018, la Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a cotizaţiei pentru Asociaţia „Centrul Universitar de Medicină Dentară a Municipiului Galaţi”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale până la limita sumei de 20 lei, aflate în sold la 31.12.2017;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonărilor la plata pentru obligațiile de plata restante la bugetul local al Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism "Dumitru Moțoc" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism "Dumitru Moțoc" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației STRATEGAL, pentru anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru un terenul, în suprafață de 195,90 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi, în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 10B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Războieni, nr. 234;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Spătarului, nr. 11;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/31.03.2016 privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire rezervor apă capacitate 100 mc - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amplasare sculptură în metal "Omagiul lui Brâncuși";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 333/2011 privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Amenajare strada Brăilei între str. Roșiori și Potcoava de aur";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 415 din 19.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul "Construire locuințe sociale Micro 17";

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România Filiala Sud-Est Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 116 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina I, str. Brăilei, nr. 167, lot 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Vîrlezi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 4.600 mp, situat în municipiul Galați, Parc Rizer, str. Traian, nr. 226 B, lot 2, aflat în domeniul public al județului Galați, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Consiliului Județean Galați;

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația "Why Not Us";

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru obținerea avizelor/acordurilor prin Comisia de Aviz Comun;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Aleea ”General Gheorghe Anghelescu” unei artere de circulație nou create, proprietate privată;

 

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului pentru a analiza situația patrimonială a imobilului din Galați, str. Domnească, nr. 93 - 95;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor mijloace fixe precum și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru pentru serviciul de întreținere și reparații a toaletelor publice din Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de apă Prut – Bârlad, a terenului în suprafață de 726 mp;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați pentru perioada 2018 - 2025";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 122 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina I, str. Brăilei,            163 C;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Box pentru realizarea evenimentului Turneul Internațional de Box "Centura de Aur-Nicolae Linca", în perioada 25-30 septembrie 2018, la Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Club Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Fotbal Club Universitatea Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv United Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galați, în calitate de lider și UAT Județul Galați, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (tronson Henri Coandă – str. Al Măcelaru);

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Cantinei de Ajutor Social Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Galați, a terenului în suprafață de 1.100 mp situat pe strada Domnească, nr. 246;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galati si ASOCIATIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA GALATI;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Galați, Direcția Județeană pentru Cultură Galați și Asociația "Tinerii și Viitorul" Galați în vederea organizării Festivalului "Antiquitas Rediviva";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transurb S.A. pentru Societatea Arcelor Mittal S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 58/27.02.2014 privind aprobarea achiziționării a 14 troleibuze noi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare str. Domnească între str. Brăilei și str. Gamulea";

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Galați în Programul „Ways conected citizens”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 39, str. Nicolae Labiș, nr. 23B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 89/23.02.2017 privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse.”

 

(P)

Citit 3315 ori Ultima modificare Vineri, 24 August 2018 14:22