Convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi

Convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 201

din 13 martie 2020

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 19  martie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 19 martie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2020.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2020.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați .

Iniţiatori:

Costel Fotea 

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unei părți din imobilul (clădire și teren aferent) situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al județului Galați și administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea cooperării între UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori” la Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Olimpiadei Naționale de Informatică, a Olimpiadei Naționale de limbă Neogreacă și a Concursului Național de Chimie „Raluca Rîpan”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării în comun a unor evenimente în anul 2020.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, Galați, ediția a III-a.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”.

Iniţiator:

Costel Fotea 

 1. Alocarea sumei de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).

Iniţiator:

Costel Fotea 

 1. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2020-2021.

Iniţiator:

Costel Fotea 

 1. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2019.

Iniţiator:

Costel Fotea 

 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator:

Costel Fotea 

 1. Desemnarea si validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.

Iniţiatori:

Costel Fotea, Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Ionel Stan, Avram Trandafir 

 1. 21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca


(P)

 
Citit 3657 ori Ultima modificare Vineri, 13 Martie 2020 14:15