Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Foto: Marian Calestru

Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 417
din 13 septembrie 2022

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
pentru marți, 13 septembrie 2022, ora 15,30
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru
marți, 13 septembrie 2022, ora 15,30, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al
municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului
Județean Galați.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi
informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data
comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre
supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de
competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri
supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi
afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

 

(P)

Citit 914 ori Ultima modificare Marți, 13 Septembrie 2022 10:28