"Este nevoie de un Restart pentru a reda încrederea în Universitate"

"Este nevoie de un Restart pentru a reda încrederea în Universitate"
Evaluaţi acest articol
(31 voturi)

Pe 22 aprilie, se va desfășura primul tur al alegerilor pentru funcția de rector al Universității "Dunărea de Jos" din Galați, iar șase cadre didactice universitare și-au depus candidaturile. În cele ce urmează, puteţi afla mai multe despre unul dintre candidaţi, prof. univ. dr. habil. Marian Barbu, într-un dialog despre planul managerial cu care se prezintă în fața comunității academice gălățene.

- Domnule profesor Marian Barbu, de ce ați ales #RestartUDJG ca motto al campaniei dumneavoastră?

- Sunt un produs 100% al Universității "Dunărea de Jos" din Galați atât ca student, cât și ulterior în calitate de cadru didactic. Evident, am simțit, la fel ca ceilalți colegi ai mei, în ultima perioadă, un anumit blocaj în dezvoltarea instituției noastre, care a adus cu sine un prejudiciu de imagine și o deteriorare a încrederii celor care lucrează aici și a comunității locale în instituția noastră. Consider că este necesar un moment zero, un restart al UDJG, care să permită continuarea proiectelor începute, care să unească și să readucă acel spirit creator, esențial într-o universitate. Programul de management pe care îl prezint se sprijină pe cinci principii: valorizarea resursei umane, generarea de cunoaștere, excelență, sustenabilitate și prezență activă în comunitate. Această alegere reflectă ideea că universitatea este un spațiu al libertății de gândire, al științei, al formării caracterelor și al celebrării creativității și inteligenței.

- Pentru cei care vă cunosc mai puțin, vă rugăm să prezentați succint momentele mai importante ale formării și evoluției dumneavoastră profesionale.

- Am absolvit în cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați, ca șef de promoție, profilul Știința Sistemelor și a Calculatoarelor, specializarea Automatică și Informatică Industrială; am urmat apoi cursurile de masterat (Specializarea Sisteme de Inteligență Artificială în Conducerea Proceselor) și de doctorat (în domeniul Automatică), cu o teză coordonată de prof. univ. dr. Emil Ceangă, un foarte cunoscut și apreciat profesor al universității noastre. Am parcurs toate treptele unei cariere didactice universitare, de la preparator până la profesor universitar, iar în anul 2016 am obținut atestatul de abilitare, devenind astfel coordonator de doctorat în domeniul Ingineria sistemelor.

Cariera universitară presupune împletirea activității didactice cu cea de cercetare. Care ar fi câteva repere ale activității dumneavoastră de cercetare?

- Activitatea mea de cercetare s-a desfășurat, cu precădere, în domeniul Conducerea automată a proceselor și am fost implicat, în calitate de director de proiect, în coordonarea unui grant CNCSIS Postdoc, a două granturi CNCSIS de tip Tineri Doctoranzi, a unui proiect EEA Grant, a unui grant de tip Inovare și a două granturi internaționale ERASMUS+. Datorită experienței dobândite în cadrul acestor proiecte, dar și activității mele de cercetare în ansamblu, am devenit Senior Member în cadrul IEEE, cea mai importantă asociaţie profesională în domeniul în care activez, având peste 400.000 de membri în întreaga lume.

Sunteți decanul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din cadrul UDJG, o funcție care presupune, printre altele, experiență managerială, implicare în activități educaționale și de cercetare. Ce alte calități considerați că ați putea adăuga la profilul dumneavoastră de candidat la funcția de rector al UDJG?

- La cele enumerate de dumneavoastră, aș adăuga experiența de bun comunicator, extrem de importantă în relația cu oamenii în rândul cărora îmi desfășor activitatea, spiritul de echipă, probat prin implicarea mea în managementul proiectelor pe care le-am coordonat. Ca decan, am învățat să ascult, să comunic și să empatizez cu oamenii, am învățat să cresc și să dezvolt relații interumane, să deschid punți de dialog, convins fiind că doar așa putem rezolva problemele, că doar așa evoluăm; am învățat să fiu un om realist, pragmatic, optimist și vizionar, am învățat că deciziile trebuie bine cântărite înainte de a fi puse în practică. Îmi place să cred că sunt un om de cuvânt și mi-ar plăcea să pot demonstra acest lucru tuturor colegilor mei din comunitatea academică gălățeană.

O componentă importantă a planului dumneavoastră managerial vizează educația, ca misiune academică fundamentală a unei instituții de învățământ superior. Ați putea să punctați acele aspecte care vizează transformarea și îmbunătățirea procesului educațional așa cum îl gândiți pentru UDJG în următorii cinci ani?

- Pentru coordonata Educație, avem în vedere două direcții în care vom acționa: pe de o parte, interesul pentru recrutarea/angajarea personalului didactic și de cercetare pe baza unor standarde de calitate și de performanță, organizarea și finanțarea unor programe de formare, de specializare, de perfecționare profesională pentru tot personalul universității, prin vizite profesionale tematice, schimburi de experiență cu alte universități naționale și internaționale; pe de altă parte, avem în vedere autorizarea unor programe de studii integrate, finalizate cu diploma comună sau diploma dublă/multiplă, a unor studii universitare de scurtă durată pentru obținerea unor calificări în domeniile acreditate de RNCSIS (Registrul Național al Calificărilor) precum și inițierea unor programe multi-, inter-, transdisciplinare, de mare actualitate în lumea contemporană: Inteligența artificială, Media digitală, Științele cognitive. Pentru atingerea acestor obiective, avem în vedere asigurarea unei infrastructuri educaționale adecvate sub aspectul disponibilității și al amenajării spațiilor educaționale deja existente. Suntem interesați și de crearea unor spații pentru activități cultural-sportive sau de agrement pentru comunitatea universitară: dezvoltarea unui centru de wellbeing, profilaxie, tratament și recuperare medicală, deschiderea unui Club al universitarilor.

Este cunoscut faptul că UDJG are extensiuni pe plan național și internațional. Ce noutăți aveți în această direcție?

- Pe lângă extensiunile deja existente în țară (Brăila, Buzău) și cele din străinătate (Italia, Republica Moldova), intenționăm să continuăm în această direcție, prin înființarea unor filiale şi/sau extensiuni ale universității, conform legislației.

- La nivel universitar, activitatea educativă este strâns împletită cu activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Ce vă propuneți în această direcție?

- Activitatea de CDI joacă un rol extrem de important în viața unei universități. De aceea, vom susține și promova performanța științifică a membrilor comunității academice, prin dezvoltarea de centre de cercetare, de laboratoare, de proiecte, de publicații științifice ale UDJG, vom încuraja actualizarea periodică a echipamentelor de cercetare,  achiziționarea de noi infrastructuri performante de cercetare precum și reamenajarea infrastructurii deja existente. Totodată, vom încuraja implicarea cadrelor didactice și a studenților în organizarea de evenimente științifice, de competiții naționale și internaționale. La nivelul IOSUD-UDJG, vom stimula dezvoltarea școlilor doctorale pe linia doctoratelor europene, în integrare cu programe postdoctorale.

Evident că aspectul financiar este foarte important, iar în acest sens, ne propunem să premiem activitatea științifică a cadrelor didactice, a cercetătorilor și a doctoranzilor, să asigurăm integral sau parțial cheltuielile de organizare a evenimentelor științifice/ competiționale și să susținem publicațiile științifice ale UDJG (inclusiv volumele conferințelor naționale și internaționale), contribuind astfel la diseminarea rezultatelor cercetării științifice pe plan național și internațional.

- Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați are un rol important în viața comunității gălățene, fiind un actor important în relația cu mediul socio-economic. Cum vă propuneți să dezvoltați această componentă?

- Într-adevăr, universitatea noastră este bine reprezentată în comunitatea locală. Îmi doresc să ne implicăm mai mult în zona economică, să semnăm parteneriate solide cu sectorul privat al regiunii din care facem parte, să sincronizăm programele de studii universitare cu nevoile pieței muncii. Transferul tehnologic și cognitiv asociat cu elementele de antreprenoriat și de inovare trebuie să se realizeze bidirecțional între universitate și societate/mediul socio-economic, dar și în varianta complexă de ecosistem dinamic cu actori multipli. În acest sens, vom crea o structură și un forum anual comun cu industria, dedicat inovării și antreprenoriatului. În egală măsură, vom încheia parteneriate cu instituțiile culturale locale, naționale și internaționale pentru a crea programe și proiecte socio-culturale adresate publicului larg.

V-ați propus să acordați o atenție deosebită creșterii gradului de digitalizare a proceselor didactice și administrative. Care credeți că vor fi urmările pozitive ale acestei acțiuni?

- Într-adevăr, digitalizarea va fi un mecanism administrativ și academic transversal în UDJG pentru a facilita activitățile universității, pentru a reduce birocrația și a degreva personalul academic și non-academic de stres și de sarcini inutile. Creșterea gradului de digitalizare vizează în mod deosebit activitățile de predare-învățare-evaluare, activitatea de cercetare și zona administrativă.

- La nivelul Uniunii Europene, se acordă o atenție deosebită internaționalizării strategiilor din domeniul învățământului superior. Care sunt prioritățile dumneavoastră în această direcție?

- În conformitate cu noile orientări de la nivelul UE, se va crea în UDJG, un Consiliu Consultativ Internațional a cărui misiune va fi dezvoltarea universității și a vizibilității sale internaționale. Se va asigura un program de dezvoltare continuă și permanentă a competențelor lingvistice ale corpului academic și ale doctoranzilor, dar și un program de stimulare financiară a cadrelor didactice care predau în limbi străine.

Suntem interesați de creșterea numărului de studenți internaționali, de finanțarea participării personalului din universitate la târgurile educaționale internaționale, la evenimentele de promovare a universității în străinătate.

- Am lăsat la final întrebarea despre interesul conducerii universității pentru resursa umană. Ce noutăți cuprinde programul dumneavoastră în acest sens?

- Suntem preocupați de îmbunătățirea condițiilor de muncă cu impact asupra calității vieții angajaților din universitate. Vom susține angajații UDJG prin granturi interne (ex. granturi pentru tinerii cercetători) și prin premii pentru activitățile academice. Vom facilita accesul la programe de dezvoltare profesională și personală, aspect discutat și convenit cu membri comunității UDJG.

Studenții universității noastre vor beneficia de acces la servicii de consiliere și suport, vor fi stimulați să participe la programele de mobilitate ERASMUS și ERASMUS+, vor beneficia de burse și de recompense, de extindere a programelor de premiere a rezultatelor valoroase și a programele de sprijin pentru studenții aflați în dificultate. Vom acorda o atenție specială programelor de orientare în carieră a tinerilor, de reducere a abandonului școlar și de creștere a rezilienței și a incluziunii sociale. Vom încuraja studenții să participe la proiectele autorităților locale, ale mediului socio-economic și cultural. UDJG va face toate demersurile necesare pentru a asigura, în parteneriat cu diverși agenți economici, spații dedicate activităților specific studențești.

- În finalul dialogului nostru, după ce am punctat o serie de aspecte pe care le considerăm importante în planul dumneavoastră managerial, vă rugăm să formulați o concluzie care să evidențieze ce ar reprezenta alegerea dumneavoastră ca rector al UDJG pentru următorii cinci ani.

- Viziunea mea asupra activității universității noastre se bazează pe o direcție clară de continuare a creșterii performanțelor științifice ale comunității academice cu impact pozitiv asupra vieții universitare și asupra comunității locale. Schimbarea este necesară la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați pentru a revitaliza instituția cu o viziune proaspătă și inovatoare. Este vital ca viitorul lider să recunoască aceste provocări și să se angajeze într-un proces profund de reformă și inovare.

Vă invit să nu uităm că avem datoria morală de a păstra această școală la un standard de excelență ridicat, că echilibrul trebuie să ne caracterizeze în toate acțiunile și vă asigur că acest demers își propune, mai presus de orice, să ne unească în acest moment important și delicat din viața universității noastre.

Citit 6810 ori Ultima modificare Vineri, 19 Aprilie 2024 21:25

4 comentarii

 • postat de Curiozitate
  Vineri, 19 Aprilie 2024 14:09
  86.122.24.***
  Asteptam sa citim opiniile celor care cunosc bine persoana!!! Cariera este fulminanta si poate este un om deosebit/destept.
  Caracterul cum se vede?
  0
  13
 • postat de Student
  Vineri, 19 Aprilie 2024 03:05
  174.128.177.***
  O instituție de învățământ superior nu cu foarte mult peste universitatea Bioterra. Plină de nonvalori, slab pregătită. Desigur, câinele de pază al democrației din Galați continuă să aducă osanale
  5
  11
 • postat de Adrian
  Vineri, 19 Aprilie 2024 00:16
  89.39.81.***
  Fabrică de diplome...degeaba se chinuie 20% daca restul nu au ce cauta acolo
  4
  11
 • postat de un alegator
  Joi, 18 Aprilie 2024 23:06
  5.13.153.***
  un om deosebit!
  Singurul decan care venea la ora 5.00 dimineata sa organizeze actiunile de la facultatea lui!
  14
  9

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.