Convocare, în ședinţă ordinară, a Consiliului local al Municipiului Galați

Convocare, în ședinţă ordinară, a Consiliului local al Municipiului Galați
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 20 02 2020, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru-Gabriel Șerban;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan;
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristina-Mihaela Matei;
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cătălin-Andrei Mihăilescu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Magnoliei, nr. 20;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni sau lucrări  de  interes  local  ce   vor  fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", pe  anul  2020;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2020;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 25;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 29, Țiglina II, str. Constructorilor, 18C;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2020;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, pentru anul 2020;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2020;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată”;
 20. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL S.A. Galați;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;
 24. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 955,67 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1";
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36";
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 272/24.04.2020 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați";
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: G2, Str. Constructorilor, nr. 10, G3, Str. Constructorilor, nr. 16 și C6C, Str. G-ral Dragalina, nr. 6 din municipiul Galați”;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, SC 1 si 2, Siderurgiștilor, nr. 23- Siderurgiștilor Vest,  D, str. Domnească, nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei, nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați”;
 31. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;
 32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil – teren, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale ”Constantin Pufan” Galați;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”RK imobil secția 3 Poliție, bloc G1”;
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul „Sala Sporturilor – Măsuri suplimentare privind securitatea la incendiu”;
 35. Proiect de hotărâre privind desfășurarea concursului "Galați, orașul meu, orașul nostru!" între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați ce au încheiat Convenția privind întreținerea spatiilor verzi cu U.A.T. Galați;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020;
 38. Interpelări, intervenții, cereri;
 39. Diverse.”

(P)

 
Citit 4428 ori Ultima modificare Vineri, 14 Februarie 2020 14:20