Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Foto: Marian Calestru

Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 428

din 15 septembrie 2022

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 21 septembrie 2022, ora 14 00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului

Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 21

septembrie 2022, ora 14 00 , la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu

următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din județul Galați prin

achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale» și a

cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Costel Fotea

2. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul

Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin achiziționarea de

echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Costel Fotea

3. Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul

Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura

ambulatorie” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Costel Fotea

4. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul

Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente pentru

infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Costel Fotea

5. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin

Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a concursului de

alergare din Pădurea Gârboavele, ediția a IV-a.

Iniţiator: Costel Fotea

6. Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator: Costel Fotea

7. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat

pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare,

avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise

de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”.

Iniţiator: Costel Fotea

8. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația

Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în vederea

realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din România și al

doilea din Europa.

Iniţiator: Costel Fotea

9. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare

energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A”, cu

modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Costel Fotea

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului

Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Costel Fotea

11. Exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin Consiliul

Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al județului Galați, a unui

cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare pentru autovehicule

electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați.

Iniţiator: Costel Fotea

12. Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați

nr. 59 din 23.02.2021.

Iniţiator: Costel Fotea

13. Darea în administarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și

Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc

Aventura, Pădurea Gârboavele”.

Iniţiator: Costel Fotea

14. Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Extindere reţea

electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică locuinţe pentru tineri,

destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. Locative, municipiul Galaţi, str.

Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”.

Iniţiator: Costel Fotea

15. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a

Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a

clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13A”.

Iniţiator: Costel Fotea

16. Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind

aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și

modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”.

Iniţiator: Costel Fotea

17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi

informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data

comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre

supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de

competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri

supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi

nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace

electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului

despre această intenţie până cel târziu în data de 20.09.2022.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi

afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

(P)

Citit 1059 ori Ultima modificare Joi, 15 Septembrie 2022 15:53