Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Foto: Marian Calestru

Anunț Consiliul Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 434
din 16 septembrie 2022

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru luni, 19 septembrie 2022, ora 0930

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru luni, 19 septembrie 2022, ora 0930, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

2. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare

a Consiliului Local al UAT Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

3. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Valea Mărului de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea Consiliului Local al UAT Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

4. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

5. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

(P)

Citit 697 ori Ultima modificare Luni, 19 Septembrie 2022 10:04